کمی بازتر ببینیم

کادرِ دیگری در کنار عکاس قرار دارد که او نمی بیند .

سه پروانه یِ زیبا تر آن سو نشسته اند، … کمی کادر ها را فراخ تر بگیریم

به اشتراک بگذارید...

درج نظر