مهربانی

 

گستاح بودن آسان است.

به تلاش نیازی ندارد و نشانه ضعف و ناامنی است.

مهربانی بیانگر تأدیب نفس و عزت نفسی عظیم است.

مهربان بودن در هنگام برخورد با افراد گستاخ آسان نیست.

مهربانی خصیصه کسی است که کارهای فکری مثبت زیادی انجام داده و به بینش عمیقی از خود فهمی و عقل دست یافته است.

مهربانی نشانه قدرت است نه ضعف.

به اشتراک بگذارید...

درج نظر