در پی دلیـلی اســت که ببخشـد ما را

 

خالق من “بهشتی” دارد، نزدیک، زیبا و بزرگ؛

و “دوزخی” دارد، به گمانم کوچک و بعید؛

و در پی دلیلیست که ببخشد ما را …

“دکتر علی شریعتی”

به اشتراک بگذارید...

درج نظر