خــــــــــــدایا مراببخش

56757856

خــــــــــــدایا مراببخش

بخاطر همه ی لحظه هایی که به یاد تو نبوده ام.
بخاطر همه ی درهایی که کوبیده ام و خانه ی تو نبوده است.
بخاطر همه ی  حاجاتی که از غیر تو خواسته ام.
بخاطر همه ی آنچه خواستی به من بفهمانی و من نفهمیدم.
بخاطر همه ی مهربانی هایت که با گنـــــــــــــاه پاسخ گویشان بوده ام.
بخاطر همه ی چشم پوشی هایت که سوء استفاده کرده و گستاخ تر شده ام.
بخاطر همه ی آنچه در راه من خرج کرده ای و من هیچ در راه تو خرج نکرده ام.
پروردگارا ای مهربانترین مهربانان  مرا ببخش:
نه بخاطر آنکه من لیاقت بخشیده شدن دارم ، بخاطر اینکه تو شایسته ی بخشیدنی.
نه بخاطر آنکه گناهان من بخشودنی هستند ، بخاطر اینکه تو اهل عفو و مغفرت و گذشت هستی
نه بخاطر اینکه من خوب شده ام ، بخاطر اینکه تو خوبی.
بخاطر آن کسی که گناهان من ، غربت او را تمدید می کند.
بخاطر آن کسی که دوستش داری و او تو را دوست دارد.
آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین

به اشتراک بگذارید...

درج نظر