باید کسی باشد …

3453534همیشه باید یک کسی باشد…
که معنی سه نقطه‌های انتهای جمله‌هایت را بفهمد…

همیشه باید کسی باشد…
تا بغض‌هایت را قبل از لرزیدن چانه‌ات بفهمد…

… باید کسی باشد…
… که وقتی صدایت لرزید بفهمد…
که اگر سکوت کردی، بفهمد…

باید کسی باشد…
که اگر بهانه‌گیر شدی بفهمد…

باید کسی باشد…
که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن ، نبودن ، بفهمد…
بفهمد که درد داری…
که زندگی درد دارد…
بفهمد که دلگیری…
بفهمد که دلت برای چیزهای کوچک تنگ شده…
بفهمد که دلت برای راه رفتن، برای دویدن، تنگ شده. . .

آری…همیشه باید کسی باشد

به اشتراک بگذارید...

درج نظر