به دادم برس !

768678686همه شب

به سوی تو در حال ذکر و نمازم

همه سر به سر پاک غرق نیازم

به کمتر ز پا بوسیت ، هیچ ؛ هرگز نسازم

به دادم برس !

 

همه شوکت من دروغ  و

همه هیبت من فریب است ،

به پیش تو هیچ ام

                       و در پیچ زلفت اسیرم ،

بجز دست تو

                     دست دیگر نگیرم

به دادم برس !

 

لبم خشک و  بالم شکسته

دگر نیست امید پرواز  بر  مرغ خسته

مبادا که در کنج حسرت بمیرم

به دادم برس !

 

به بودن امیدی به آنسان ندارم

لب مرگ ماندم ،

نه ماندم نه مردم ،

به تن جان ندارم

به دادم برس !

 

تو ای خوبتر از فرشته

که تقدیر ما را

                   خدا با دو دستان پاکت نوشته

کمک کن

             و  تغییر ده سرنوشتم

به دادم برس !

 

 

شاعر ژوبین

۷ فروردین ۱۳۹۳

ساعت ۱۶

به اشتراک بگذارید...

درج نظر