دعا کنید که بیاید ، مسافری که نیامد

567657575کوچه کوچه بنازم ، به عابری که نیامد

غزل غزل بنویسم، به عاشقی که نیامد

شکسته بغض غرورم در انتظار عجیبی

دعا کنید که بیاید ، مسافری که نیامد

به اشتراک بگذارید...

درج نظر