عشق “زلال” است

6546464عشق همچون آب ، “زلال” است
همچون رود ،  “جاریست “
و همانند جوی
راه خویش را
               از دل سختترین سنگها
                                           پیدا خواهد کرد.
عشق دلیل نمی خواهد که خود دلیل است.
می بارد، می شوید.
“آمدنش”،  نه به اراده توست
و “رفتنش”؛ محال است.
شیاری بر وجودت می گذارد؛ “عمیق”
اگر آمد و جاری نشدی،اگر بارید و خیس نشدی،
اگر رفتی و تمام شد! حتی خطی بر وجودت نگذاشت،
بگذار و بگذر! که این عشق نیست.
عشق تنهایت نمی گذارد، در لحظه لحظه های وجودت جاریست.
“عمیق” است، “شدید” است، تا اوج رویایت می برد.
رهایت نمی کند.
می ترسی از “نفوذش”، می گریزی از “عمقش”،
و شیرین است، لحظاتی که می دانی:
” در نگاه او، تو بهترینی
و در تمام لحظات او جاری هستی”.
و به یاد بسپار:
“در تمام هستی، همیشه تاریخ، هرعاشقی، سعادت معشوق را می طلبد؛ حتی با نثار جان خویش،
و این ، “شهادت” است”.

و همیشه بدان : عشق “سرمایه” نیست؛ “سعادت” است.

 

 

ژوبین

 

۲۳ خرداد ۱۳۹۳

ساعت ۲۰

به اشتراک بگذارید...

درج نظر