نیایش

546456456اگر بخت یاری کند، عمر باشد
بپایت کنم سالها بندگی
چنان پایبند تو میرم
که در ذهن نگنجد که دارم به سر زندگی

پرستش برآن روی ماهت
ستایش برآن خاک راهت
نیایش به چشمان پاکت سزاست.

بجز روی تو، هیچ از عمر نخواهم
بجز مهر تو ، عشق در دل ندارم
سزاوار صد درد باشم
اگر غیر تو ، دست دیگر بگیرم.

چو محراب من روی ماه تو باشد
اگر عمر باشد مرا تا دوصد سال
خدایا کمک کن که عاشق بمیرم

 

ژوبین

۲۸ خرداد ۱۳۹۳

ساعت ۲۰

به اشتراک بگذارید...

درج نظر