این لحظه های با تو نشستن …

6575757575656تنها تو را ستودم

آنسان ستودمت که بدانند مردمان

محبوب من به سان خدایان … ستودنی ست

این تیره روزگار

در پرده غبار ، دلم را فروگرفت

تنها به خنده

یا به شکر خنده های تو

گرد و غبار از دل تنگم زدودنی ست

تنها تویی که بود و نمودت یگانه بود

غیر از تو هر که بود ،

هر آنـــچه نمود نیست

بگشای در به روی من و عهد عشق بند

کاین عهد بستنی

این در گشودنی ست

این شعر خواندنی

این شعر ماندنی

این شور بودنی

این لحظه های پرشور

این لحظه های ناب

این لحظه های با تو نشستن …

سرودنی ست …

به اشتراک بگذارید...

درج نظر