در کنار هم شاد بودن و با آرامش زیستن، سخت ساده است..!

657689

لازم نیست یکدیگر را (تحمل) کنیم،
کافی است همدیگر را بدجور (قضاوت)نکنیم.

لازم نیست برای (شادکردن) یکدیگر تلاش کنیم،
کافی است به هم (آزار) نرسانیم.

لازم نیست دیگران را (اصلاح) کنیم،
کافی است به (عیوب)خود بنگریم و
آن را اصلاح کنیم.

لازم نیست یکدیگر را (دوست)
داشته باشیم،
 کافی است (دشمن) هم نباشیم.

دنیا را بگذار و بگذر…

آری، در کنار هم شاد بودن و
 با آرامش زیستن،
سخت ساده است..!

به اشتراک بگذارید...

درج نظر