بعضی وقتها…

45775
بعضے وقت ها یڪی یہ طوری مے سوزونتت
ڪه هزار نفر نمیتونن خاموشت ڪنن

بعضے وقت ها یڪی طورے خاموشت میڪنه
ڪہ هزار نفر نمیتونن روشنت ڪنن.

زمانہ ایست ڪه خیلے چیزها آنطورے ڪه بود یا باید باشد نیست

یہ چیزایے….
یہ حسایے….
یہ وقتایے…
یہ ادمایے…
یہ لحظه هایے….رو
تو زندگیمون گم میڪنیم

ڪه دیگہ هیچ وقت پیداشون نمیڪنیم….

هیچ وقت….

خسرو شڪیبایے

به اشتراک بگذارید...

درج نظر