لحظه حال مربوط به آسمان است

6577678889

قرن هاست که اموزش داده میشود زمان دارای سه بخش گذشته ,حال واینده است در صورتی که کاملا اشتباه است!

زیرا زمان فقط دارای دو بخش گذشته واینده است

لحظه حال اصلا مربوط به زمان نمیشود

لحظه حال بخشی از جاودانگی است

گذشته واینده مربوط به زمین وزمینیان است ولی لحظه حال مربوط به آسمان است

ایا تاکنون فکر کرده اید با کلمه خداوند غیر از زمان حال ,هیچ زمانی را نمیتوان استفاده کرد؟

نمیتوانیم بگوییم ,,خدا ,,بود نمیتوانیم بگوییم خدا خواهد بو د ,,

فقط میتوانیم بگوییم خدا هست

خدا همیشه هست

در واقع خداوند به معنای ,,بودن ,,است و ,,بودن ,, به معنی خداست !

”اوشو”

به اشتراک بگذارید...

درج نظر