انفاق غذاهای فاسد!!!

478900

روزی ثروتمندی سبدی پر از غذاهای فاسد به فقیری داد.

فقیر لبخندی زد و سبد را گرفته و از قصر بیرون رفت.

فقیر همه آنها را دور ریخت و به جایش گلهایی زیبا وقشنگ در سبد گذاشت و بازگردانید.

ثروتمند شگفت زده شد و گفت:

چرا سبدی که پر از چیزهای کثیف بود، پر از گل زیبا کرده ای و نزدم آورده ای؟!

فقیر گفت:

هر کس آنچه در دل دارد می بخشد!! 

 

  درجهان سه چیز است که صدا ندارد: 

 
مرگ فقیر    ظلم غنی    چوب خدا

به اشتراک بگذارید...

درج نظر