شاد باشید تا زنده باشید

57668

فیلسوفی لطیفه ای برای حضار تعریف کرد همه دیوانه وار خندیدند.

بعد از لحظه ای او دوباره همان لطیفه را گفت و تعداد کمتری از حضار خندیدند.

او مجدد لطیفه را تکرار کرد تا اینکه دیگر کسی در جمعیت به آن لطیفه نخندید.

او لبخندی زد و گفت:

وقتی نمیتوانید بارها و بارها به لطیفه ای یکسان بخندید،پس چرا بارها و بارها به گریه و افسوس خوردن در

مورد مسئله ای مشابه ادامه میدهید…!؟؟

گذشته را فراموش کنید و به جلو نگاه کنید …

شاد باشید تا زنده باشید …‬

به اشتراک بگذارید...

درج نظر