ما موجودات بهشتی هستیم

457568679999

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده،

نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده…

صادقانه زندگی کنید!

ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم؛

ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر بر آورده ایم…

/دکتر حسین الهی قمشه ای/

به اشتراک بگذارید...

درج نظر