ایشالله ۱۲۰ ساله بشى!!!

346457568679

فلسفه دعای ایشالله ۱۲۰ ساله بشى!!!

در دوران هخامنشیان سال کبیسه وجود نداشت همیشه اسفند ماه ۲۹ روز بوده،

در تقویم آن زمان هر چهار سال یک روز ذخیره میشد و طی ۱۲۰سال یک ماه

ذخیره داشتند که آن سال را بجای ۱۲ماه،۱۳ ماه اعلام میکردند،

در ماه سیزدهم هیچکس کار نمیکرد همه با خرج حکومت جشن میگرفتند

بنابراین مردم در حق هم دعا میکردند که ۱۲۰سال عمر کنند تا حداقل یک جشن

یک ماهه را ببینند.!!!

به اشتراک بگذارید...

درج نظر