در اشتباه ماندنּ اشتباه است

46557697808

دلت را بتکان…….

اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن…..

بگذار همانجا بماند…..

  ؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربـه را بیرون        بکش…….

  قاب کن ….

    و بزن به دیوار دلت……

       اشتباه کردּن اشتباه نیست………

               در اشتباه ماندنּ اشتباه است……

به اشتراک بگذارید...

درج نظر