موسسه فوق تخصصی زییایی*الهی*

354658769
۱٫برای زیبایی دستهابا دستهایتان صدقه بدهید.

۲٫برای زیبایی صدا قرآن شریف راتلاوت کنید.

۳٫برای زیبایی چشمها ازترس خدااشک بریزید.

۴٫برای زیبایی صورت عادت وضو رااختیار کنید.

۵٫برای زیبایی دل دردلتان یادخداراجای دهید.

۶٫برای زیبایی اعصاب دربارگاه خداسجده کنید.

توجه:برای اثربخشی بیشتربهتراست قبلادل خودراپاک نموده وبامقداری یقین همراه نمایید.

به اشتراک بگذارید...

درج نظر