آئین نامه تنظیم اظهار نامه مالیاتی+آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ

[ad_1]

http://sososite.org/wp-content/uploads/2016/06/20160103091105400-13.jpg

آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۱۱۸/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور)

آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۱۱۸/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور)

فصل اول- تعاریف 

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند:

سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. آ

قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن.

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استاندارددهای حسابداری، در آن ثبت می گردد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) باشد.

دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) باشد.

دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون هائی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورتهای مالی لازم تهیه نمایند.

دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است.

سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می گیرند.

اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود.

سند حسابداری: فرمی است کاغذی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حساب ها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تأیید اشخاص مجاز، قابل ثبت در دفاتر می باشد.

مدارک حساب: عبارت از مستنداتی است دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد.

صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمات بصورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می گردد.

سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش): پایانه ای است شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان، که قابلیت لازم از قبیل، ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد.

مصرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

 

فصل دوم- گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل 

ماده ۲- صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:

۱- گروه اول

۲- گروه دوم

۳- گروه سوم

الف- حجم فعالیت:

گروه شرح
اول مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.
دوم مجموع مبلغ فروش  کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.
سوم مؤدیانی که در گروه های اول و دومقرار نمی گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند.

تبصره ۱- در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، ۰۵% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد.

تبصره ۲- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل می باشد.

تبصره ۳- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل می باشد.

ب- نوع فعالیت: 

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء مؤدیان گروه اول محسوب می شوند.

۱- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛

۲- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط؛

۳- صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛

۴- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی؛

۵- صاحبان مشاغل صرافی؛

۶- فروشگاه های زنجیره ای دارای مربوط فعالیت از وزارتخانه ذی ربط؛

تبصره ۱- مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.

تبصره ۲- در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.

تبصره ۳- صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سو قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انرا تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

 

فصل سوم- اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن 

ماده ۱- فرم اظهارنامه های مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه برای هر یک از گروه های اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

گروه اول:

۱-۱ اطلاعات هویتی:

۱-۱- اطلاعات هویتی و مکانی.

۲-۱- مجوزهای فعالیت اقتصادی.

۲- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق.

۳- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره.

۴- واردات و صادرات کالاها و خدمات.

۵-صورت حساب سود و زیان.

۶- ترازنامه.

۷- اطلاعات شرکاء.

۸- اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی.

گروه دوم: 

۱- اطلاعات هویتی:

۱-۱- اطلاعات هویتی و مکانی.

۲-۱- مجوزهای فعالیت اقتصادی.

۲- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق.

۳- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره.

۴- صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش  کالا و خدمات و هزینه های مربوط).

۵- اطلاعات اموال و دارایی ها مربوط به فعالیت شغلی.

۶- اطلاعات شرکاء.

۷- اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی.

گروه سوم: 

۱- اطلاعات هویتی:

۱-۱- اطلاعات هویتی و مکانی.

۲-۱- مروزهای فعالیت اقتصادی.

۲- درآمد مشمول مالیات ،بخشودگی های مالیاتی ،معافیت های قانونی و مالیات متعلق.

۱-۲- خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش  کالا و خدمات و هزینه های مربوط).

۲-۲- اطلاعات شرکاء.

۳-۲- اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی.

تبصره: در مواردی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هر یک از مودیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد.

ماده ۴- مودیان موضوع این آیین نامه مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد.

تبصره: تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده ۶۷۸ قانون مورد پذیرش می باشد.

 

فصل چهارم- مشخصات دفاتر: 

ماده ۵- انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از:

۱- دفتر روزنامه.

۲- دفترکل.

۳- دفتر روزنامه و کل مشتری.

۴- دفتر معین.

۵- سایر دفاتر.

 

فصل پنجم- تکالیف مؤدیان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک

ماده ۶- مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک:

الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارب با رعایت موارد زیر می باشند:

۱- رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.

۲- مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند.

۳- مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نر افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگی ها، معیارها و ظوابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.

۱-۳- استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است.

مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.

در اجرای این بند، سازمان می تواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.

۴- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

۵- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.

۶- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است.

۷- دفاتر و اسناد حسابداری می بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.

۸- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

۹- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.

۱۰- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری مورد عمل ،خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حسابها) ودر غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.

۱۱- ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.

۱۲- ارائه دفاتر سفید و نانوی در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود.

۱۳- مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارب بصورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود.

ب- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارب مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (۲) بر اساس آن تنظیم نمایند.

ب– صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارب مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سازنه خود را به شرح فرم پیوست (۲) بر اساس آن تنظیم نمایند.

ت‌- مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) ثبت و نگهداری می نمایند (به استثنای مودیان گروه اول)، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.

 

فصل ششم- تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی) مکانیزه (فروش) استفاده می نمایند: 

ماده ۷- صاحبان مشاغلی که نسبت به نص و استفاده از سامانه صندوف فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) اقدام می نمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی باشند.

 

فصل هفتم: صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن 

ماده ۸- مودیان موضوع این آیین نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند:

۱- صورتحساب نون اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

تبصره: در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد.

۲- صورتحساب نوع دوم که صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادره می شود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

در مورد بندهای ۱ و ۲ فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است.

 

فصل هشتم- سایر مقررات 

ماده ۹- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز نخواهد بود.

ماده ۱۰- هر یک از دفاتر مزبور می تواند به صورت ماشینی (مکانیزه الکترونیکی) و دستی نگهداری شود و مؤدیانی که از هر یک از روش های فوق استفاده می نمایند مکلّف به رعایت الزامات مربوط طبق این آیین نامه در هر یک از روش های مذکور حسب مورد می باشند.

ماده ۱۱- سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مؤدی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) مکلف نماید.

ماده ۱۲- اشخاصی که دفاتر واسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) نگهداری می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذیربط، هنگا رسیدگی ومن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط، رمز دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارائه نمایند، در غیر اینصورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود.

ماده ۱۳- مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) استفاده می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط، اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده، به ماموران یادشده ارائه نمایند.

ماده ۱۴- مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده می نمایند مکلف اند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی یادشده ارائه نمایند.

 

فصل نهم: نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک 

ماده ۱۵- دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مؤدی و یا محلی که قبلاً بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می گردد.

 

فصل دهم: موارد رد دفاتر 

ماده ۱۶- تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موج رد دفاتر می باشد:

۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

۳- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از ۱۵ روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آئین نامه.

۴- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئین نامه.

۵- در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.

۶- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی)، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

۷- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه.

۸- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.

۹- تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط.

۱۰- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی.

۱۱- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی.

۱۲- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.

تبصره- در مورد بند ۸ این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هرماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.

ماده ۱۷- هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

تبصره- در اجرای مقررات تبصره ماده ۳۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفاً در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.

این آئین نامه در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و ۱۷ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب و مقررات آن از ۱/۱/۱۳۹۵ لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد.

به منظور ایجاد اظهارنامه جدید، بر روی گزینه “اظهارنامه جدید” کلیک نمایید.

 

 

در بخش‌های در نظر گرفته شده اطلاعات لازم را وارد نموده و بر روی کلید “تایید” کلیک نمایید

 

 

با وارد نمودن اقلام درخواست شده در مرحله قبل، یک فرم ورود اطلاعات مشتمل بر ۲۵ صفحه نمایش داده خواهد شد.

  • کلیه صفحات ورود اطلاعات در این نرم افزار، مشابه فرم اظهارنامه کاغذی می‌باشند و محاسبات لازم به صورت خودکار توسط این نرم افزار انجام خواهد شد.
  • با کلیک کردن بر روی آیکن علامت سئوال، توضیحاتی در خصوص نحوه محاسبه اقلام در جدول مربوطه نمایش داده می‌شود.
  • در صفحه ورود اطلاعات وارد نمودن فیلدهایی که به رنگ قرمز و (*) ستاره دار می‌باشند ضروری است. این فیلدها عبارتند از:
  • اداره کل امور مالیاتی
  • اطلاعات هویتی مودی: سال عملکرد (از تاریخ، تا تاریخ)، واحد مالیاتی، نام شخص حقوقی، شماره ثبت شرکت، محل ثبت شرکت، تاریخ ثبت شرکت، شماره اقتصادی، تابعیت (چنانچه تابعیت غیر ایرانی باشد می‌بایست گزینه کشور تکمیل شود)، نوع ماهیت شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی، گروه فعالیت ISIC سطح اول و زیرگروه فعالیت ISIC1
  • اطلاعات محل اقامتگاه قانونی: استان، شهرستان، تاریخ آغاز فعالیت، دفتر قانونی مستقل، نشانی، کد پستی، شماره تلفن – پیش شماره تلفن و شماره تلفن همراه
  • اطلاعات هویتی مدیرعامل (صفحه ۵ اظهارنامه): اطلاعات هویتی مدیر عامل (نوع شخص، نام، نام خانوادگی / نام شخص حقوقی، تاریخ تولد / ثبت، شماره شناسنامه / ثبت، حل تولد / ثبت شرکت، شماره ملی / شناسه ملی، موظف، نشانی، کد پستی)

در صورت پر نشدن این فیلدها اطلاعات ذخیره می‌گردد ولی شما قادر به انجام عملیات ارسال اطلاعات نمی‌باشید. لازم به ذکر است، ارسال اطلاعات ملزم به دارا بودن شناسه کاربری و کد رهگیری پیش ثبت نام می‌باشد. در صورت عدم دریافت شناسه کاربری خود جهت اطلاع بیشتر به سایت Tax.gov.ir مراجعه فرمایید.

این صفحه شامل اطلاعات هویتی مودی و نشانی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی می‌باشد.

 

 

 

این صفحه شامل مشخصات محل فعالیت (دفتر مرکزی، شعبه، کارخانه، نمایندگی و…) و حساب های بانکی جهت استرداد می‌باشد. با توجه به نوع محل گزینه مورد نظر خود را انتخاب نموده و مشخصات مربوط به آن را وارد نمایید.

 

 

این صفحه شامل اطلاعات اختصاصی می‌باشد.

اطلاعات اختصاصی: در این بخش با توجه به سئوال مطرح شده با انتخاب گزینه “بلی” می‌بایست اطلاعات جداول مربوط به آن تکمیل شود.

 

 

 

این صفحه شامل مشخصات مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری می‌باشد. در صورت دارا بودن هر یک از مجوزهای فوق اطلاعات مربوط به آن را تکمیل نمایید.

 

 

این صفحه شامل مشخصات مدیر عامل و اعضای هیات مدیره می‌باشد. لازم به توضیح است وارد کردن مشخصات مدیر عامل الزامی می‌باشد.

 

 

این صفحه شامل جداول “فهرست دفاتر رسمی ثبت شده” و “جزییات پذیرش بورس سهام” می‌باشد. چنانچه گزینه “بلی” پرسش “۵” از جدول “اطلاعات اختصاصی” را انتخاب نموده‌اید تکمیل اقلام این جدول ضروری است.

 

 

 

این صفحه شامل درآمدهایی است که مالیات آن قبلاً به صورت مقطوع پرداخت شده است.

در صورت تکمیل این جدول جمع “درآمدهای مقطوع” و “سود (زیان) درآمدهای معاف مقطوع” به ردیف ۱۴ در جدول شماره ۶- محاسبه درآمدهای معاف انتقال می‌یابد.

 

 

 

این صفحه شامل فعالیتهای معاف از مالیات می‌باشد.

در صورت تکمیل این جدول جمع “سود (زیان) درآمدهای معاف” به ردیف ۴ جدول محاسبه مالیات انتقال می‌یابد.

 

 

این صفحه شامل جداول “استهلاک زیان سنواتی” و “معافیتها و بخشودگی مالیاتی” می‌باشد.

در صورت تکمیل این جدوال، مقادیر “میزان استهلاک زیان سنواتی” و “جمع بخشودگی‌های مالیاتی” به ترتیب به ردیف‌های ۹ و ۱۵ جدول محاسبه مالیات انتقال می‌یابد.

 

 

این صفحه شامل جداول “توسعه، نوسازی و بازسازی صنعتی معدنی (ماده ۱۳۸ ق.م.م) و “معافیتها و بخشودگی‌های درآمدهای حاصل از فعالیتهای خارج از کشور (ماده ۱۸۰ ق.م.م)” می‌باشد.

در صورت تکمیل جدول ماده۱۳۸ ق.م.م، جمع “سود حاصل از منابع درآمدی مشمول مالیات”، “مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م” و “مبلغ بخشودگی” به ردیف ۷ جدول شماره ۸ معافیتها و بخشودگی‌های مالیاتی انتقال می‌یابد.

در صورت تکمیل جدول ماده ۱۸۰ ق.م.م، جمع “سود حاصل از درآمد خارج از ایران”، “مالیات متعلقه در ایران براساس درآمد” و “مبلغ قابل کسر از مالیات” به ردیف ۹ جدول شماره ۸ معافیتها و بخشودگی‌های مالیاتی انتقال می‌یابد.

 

 

این صفحه شامل جداول “فعالیتهای حاصل از توافقنامه‌های مالیاتی (ماده ۱۶۸ ق.م.م) و “ثبت کمک‌های پرداختی” می‌باشد.

در صورت تکمیل جدول ماده ۱۶۸ ق.م.م، جمع “درآمد مشمول مالیات”، “مالیات قبل از اعمال قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف” و “مابه‌ التفاوت قبل و بعد از اعمال قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف” به ردیف ۱۰ جدول شماره ۸ معافیتها و بخشودگی‌های مالیاتی انتقال می‌یابد.

در صورت تکمیل جدول ثبت کمک‌های مالی پرداختی، جمع “مبلغ کمک‌های مالی پرداختی” به ردیف ۲۹ جدول صورت سود و زیان و “مازاد کمک‌های مالی پرداختی پذیرفته نشده توسط سازمان” به ردیف ۵ جدول محاسبه مالیات انتقال می‌یابد.

 

 

این صفحه شامل جدول “موجودی مواد و کالا” می‌باشد.

در صورت تکمیل این جدول، جمع “خالص موجودی” و “موجودی سال قبل” به ردیف ۶ بخش داراییهای جاری جدول ترازنامه انتقال می‌یابد.

 

 

در این صفحه اطلاعات مربوط به سرمایه سهامداران و شرکاء وارد می‌شود.

در صورت تکمبل این جدول، جمع “مبلغ کل سهام / سهم الشرکه” به بخش حقوق صاحبان سهام جدول ترازنامه انتقال می‌یابد.

 

 

در این صفحه اطلاعات مربوط به فروش خالص براساس کالای اصلی و سایر وارد می‌شود.

در صورت تکمیل این جدول، “جمع مبلغ فروش خالص”سال جاری و سال قبل به ردیف ۱ جدول صورت سود و زیان انتقال می‌یابد.

 

 

در این صفحه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالای فروش رفته وارد می‌شود.

در صورت تکمیل این جدول، “بهای تمام شده کالای فروش رفته” به ردیف ۲ جدول صورت سود و زیان انتقال می‌یابد.

 

 

در این صفحه اطلاعات مربوط به جداول “بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری” و “تعداد کارکنان” وارد می‌شود.

در صورت تکمیل جدول شماره ۲۱، “جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری/خدمات” به ردیف ۵ جدول صورت سود و زیان انتقال می‌یابد.

 

 

در این صفحه اطلاعات مربوط به جدول “درآمد ناخالص پیمانکاری/ارائه خدمات” وارد می‌شود.

در صورت تکمیل جدول شماره ۲۱، جمع کل “درآمد شناسایی شده” به ردیف ۴ جدول صورت سود و زیان انتقال می‌یابد.

 

 

در این صفحه اطلاعات مربوط به جدول “فهرست صادرات و مابه ازاء دریافتی” وارد می‌شود.

 

 

در این صفحه اطلاعات مربوط به جدول “سرمایه گذار خارجی” وارد می‌شود.

 

 

در این صفحه اطلاعات مربوز به تراز مالی اظهارنامه وارد می‌شود. لازم به توضیح است که در صورت عدم تراز مالی در پایان دوره و عدم وارد نمودن مبالغ مربوطه در این جدول امکان ارسال اطلاعات به سازمان نخواهد بود.

 

 

در این صفحه اطلاعات مربوط به صورت سود و زیان وارد می‌شود.

 

 

در این صفحه اطلاعات مربوط به گردش حساب سود و زیان انباشته وارد می‌شود.

در صورت تکمیل این جدول، جمع کل “سود و زیان انباشته” به بخش حقوق صاحبان سهام جدول ترازنامه انتقال می‌یابد.

 

 

در این صفحه با توجه به مقادیر وارد شده در صفحات قبل محاسبه درآمد مشمول مالیات در این بخش صورت می‌پذیرد.

 

 

در این صفحه اطلاعات مربوط به جداول “پرداخت‌های مربوط به این اظهارنامه” و “اطلاعات مالک/مالکین” وارد می‌شود.

در صورت تکمیل جدول پرداخت‌های مربوط به این اظهارنامه، جمع کل “مبالغ پرداختی” به ردیف ۱۷ جدول محاسبه مالیات انتقال می‌یابد.

 

در این صفحه مشخصات مربوط به تنظیم کننده اظهارنامه (مودی یا نماینده قانونی)، مدیر امور مالی و حسابرسی و در صورت حسابرسی دفاتر توسط موسسات حسابرسی اطلاعات مربوطه تکمیل می‌شود.

 

 

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

پرسشهای مالیاتی اعضا که درهمایش مالیاتی مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۴ مطرح شده بود ، در کارگروه

مالیاتی بررسی و بشرح زیر اعلام نطر گردیده است . بدیهی است نظر کارشناسی مزبور  ممکن

است در  مواردی با نظر  اجرائی سازمان امور مالیاتی منطبق نباشد

سوال شماره ۱ 

چنانچه ثبت عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت ۱۰۰% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟

ج – هرگونه ثبت عملیات در دفاتر بایستی بعد از پلمب دفاتر صورت گیرد و از این بابت تفاوتی بین شرکتهای دولتی و خصوصی وجود ندارد.

چنانچه عملیاتی در دفاتر پلمب شده به تاریخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخیر ثبت و  پلمب خواهد بود.

سوال شماره ۲

آیا در مواردی که عملیات بطور کامل در دفاتر قانونی ثبت می­گردد ولی اسناد با کامپیوتر صادر می‌گردند مودی مکلف به تسلیم گزارش سه ماهه می‌باشد یا خیر؟

ج – خیر زیرا سیستم به طور کامل مکانیزه نیست ضمن اینکه در آئین نامه تحریر دفاتر عنوان شده است مودیانی که از سیستم مکانیزه استفاده می نمایند حداقل بایستی ماهی یک بار خلاصه عملیات را در دفاتر روزنامه ثبت نمایند، بنابراین ثبت روزانه عملیات در دفاتر مشمول تسلیم گزارش موضوع قسمت اخیر ماده ۱۷ آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر قانونی ….. نخواهد بود.

سوال شماره ۳

چرا با وجود غیر کاربردی بودن دفاتر روزنامه و کل اقدامی برای مکانیزه و یکنواخت  نمودن ثبت عملیات مالی به عمل نمی آید؟

ج- هر چند عبارت غیرکاربردی بودن دارای مفهوم مشخص نمی باشد معهذا استفاده از دفاتر قانونی روزنامه و کل مادامی که قانون تجارت اصلاح نگردد الزامی خواهد بود.

سوال شماره ۴

آیا اشتباه حسابداری که در خلال سال کشف نشده باقی بماند در سال بعد موجب رد دفاتر است؟

ج – طبق تبصره ماده ۱۱ و بند ۱۰ ماده ۲۰ آئین نامه تنظیم دفاتر (تبصره ۲ ماده ۹۵) موجب رد دفاتر است ولی با استاندارد حسابداری و اصلاح اشتباهات مغایر است.

سوال شماره ۵

در صورتی‌ که شرکت تراز سه ماهه را به سازمان امور مالیاتی ارائه نکرده باشد تکلیف حسابدار رسمی چیست؟

ج – عدم ارسال خلاصه عملیات سه ماهه موضوع قسمت اخیر ماده ۱۷ آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر طبق قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۲۰ آئین نامه مزبور موجب رد دفاتر می باشد بنابراین در این گونه موارد حسابدار رسمی قبل از تهیه گزارش مالیاتی باید مراتب را در اجرای بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم به اداره مالیاتی مربوط اعلام نماید.

سوال شماره  ۶

عدم ثبت چه مواردی از اسناد حسابداری باتوجه به ماهیت حساب موجب رد دفاتر می­گردد؟

ج- به موجب بند ۲ ماده ۲۰ آئین نامه نحوه تحریر دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.

سوال شماره ۷

آیا اظهارنامه مالیاتی تعریف مشخصی دارد و آیا درج اسم به تنهایی در فرم مخصوص به معنی دادن اظهار نامه است؟

ج – اظهار نامه مالیاتی برای منابع مختلف مالیاتی طبق نمونه‌ای می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و در دسترس قرار می گیرد.

سوال شماره ۸

با توجه به مهلت ۴ماهه برای اصلاح حسابهای پایان سال، مودیان گزارش خلاصه عملیات سه ماهه خود را درچه زمانی باید ارسال نمایند؟

ج- حداکثر تا دهم بعد از سه ماه آخر(شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منطبق با سال شمسی است حداکثر تا دهم فروردین)

سوال شماره ۹

آیا عدم ارائه اظهارنامه موجب سلب معافیت می‌گردد در صورت ارائه اظهارنامه و عدم ارائه صورتهای مالی و دفاتر چگونه باید برخورد شود؟

ج- در کلیه مواردی که مودیان مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند به استناد تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان در دوره معافیت، مانع از برخورداری از معافیت مقرر در آن سال خواهد بود. لکن عدم ارائه صورتهای مالی با وجود تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تشخیص مالیات به طور علی الراس خواهد شد که در این صورت علاوه بر پرداخت مالیات بابت عدم تسلیم صورتهای مالی در موعد مقرر مشمول جریمه معادل ۲۰ درصد مالیات می باشد و چنانچه دفاتر خود را برای رسیدگی ارائه ندهد باید معادل ۲۰ درصد دیگر جریمه بابت عدم ارائه دفاتر پرداخت کند.

تعریف اظهارنامه


تشخیص مالیات بر درآمد مشاغل همواره با مشکلاتی توام و در تعیین و تشخیص مالیاتها ، عموماً شیوه «علی الراس» حاکم بوده‌است. مطالعه روند تکاملی تشخیص در نظام‌های گوناگون مالیاتی، گویای آن است که در نظام‌های پیشرفته مالیاتی، تشخیص مالیات توسط ماموران مالیاتی، جای خود را رفته رفته به شیوه خوداظهاری داده‌است.
خوداظهاری یعنی اینکه خود شخص مالیات پرداز، مالیات خود را محاسبه و پرداخت کند بی آنکه ماموران مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات، دخالت قابل توجهی داشته باشند. به عبارت دیگر مسئولیت تعیین و تشخیص مالیات از سازمان مالیاتی به مؤدیان واگذار می‌شود.

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

ماده ۱ : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :

ماده ۲:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند :

تبصره ۱- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد ، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون , حسب مورد , نیست .

تبصره ۲- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی , معدنی , تجاری , خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده , که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

تبصره ۳- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است .

۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .

۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

۵- هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند

. ۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتی ۲- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود . ۳- شهرداریها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از تیر ماه هر سال به خرداد ماه تغییر دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از تیر ماه هر سال به خرداد ماه تغییر دادند.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۲۵ آن را تصویب کردند که بر این اساس مؤدیان مکلف شدند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه طبق نمونه ای که سازمان امور مالیاتی تهیه می کند، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات تعلق گرفته را پرداخت کنند.

 

همچنین در تبصره‌ای، سازمان امور مالیاتی اجازه یافت برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنها را که میزان فروش کالا و خدمات سالیانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد از انجام دادن بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید و در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات تعلق گرفته به نسبت مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.

 

معافیت مالیاتی درآمد سالانه کمتر از ۱۲ میلیون ریال

 

مجلس شورای اسلامی درآمد سالیانه ۱۲ میلیون ریال را از پرداخت مالیات از یک یا چند منبع معاف کرد.

 

سازمان امور مالیاتی موظف است سقف معافیت بیان شده را برای هر سال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل که بانک مرکزی آن را اعلام کرده است ، تعیین و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.

 

همچنین نمایندگان مصوب کردند، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر۱۲۰ میلیون ریال تا ۷ برابر مشمول مالیات سالیانه ۱۰ درصد و مازاد بر آن ۲۰ درصد در نظر گرفته شود.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از  رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کردند.

 

بر این اساس، مبالغی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند با عنوان حق مشاوره، حق حضور در جلسات، حق تدریس، حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون در نظر گرفتن معافیت مالیاتی درآمدهای سالیانه کمتر از ۱۲ میلیون ریال، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد هستند.

 

کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات تعلق گرفته را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرایم در نظر گرفته شده خواهند بود.

 

همچنین نمایندگان چند اصلاح عبارتی نیز در بند (۲۱) لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام دادند.

 

بدین ترتیب، در ماده ۹۰ این بند از قانون به جای عبارت «محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت‌کننده حقوق» کلمه «ذی‌صلاح» قرار می‌گیرد و همچنین در بند (۵) ماده (۹۱) عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود» حذف می شود.

 

مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کرد: صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) بند (۲۳) قانون مالیات های مستقیم موظفند دفاتر یا اسناد و مدارکی را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط، ازجمله دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می شود، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آن تنظیم کنند.

 

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت برای مؤدیان و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و باید به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد.

 

در جلسه امروز همچنین طرح اصلاح ماده ۴۵ تدوین آیین نامه داخلی مجلس درباره اعضای کمیسیون تلفیق، گزارش دیوان محاسبات کل کشور در خصوص تفریغ بودجه ۹۲، گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی درباره بخش تعاونی اقتصاد و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره وضع خودروهای وارداتی دستورکار مجلس است.

 

اصلاح ماده ۹۷ از بند (۲۴) قانون مالیات‌های مستقیم

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده (۹۷) از بند (۲۴) قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کردند.

 

براساس این اصلاحیه، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد خواهد بود.

 

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده خود یا به طور نمونه انتخاب و به آن رسیدگی کند.

 

در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی براساس اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات تعلق گرفته اقدام می کند.

 

چنانچه مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند اظهارنامه مالیاتی مؤدی براساس فرایند این ماده بررسی می‌شود و در غیر این صورت مالیات مطالبه شده مطابق برگ ارزیابی مالیاتی تنظیم شده در سازمان امور مالیاتی، قطعی و لازم الاجراست.

 

این حکم مانع از تعلق جرایم و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

 

آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی و نحوه انتخاب برخی از اظهارنامه‌ها برای رسیدگی و شاخص‌های قبول یا رد اظهارنامه‌های انتخاب شده، در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

سازمان امور مالیاتی کشور هم موظف شد حداکثر ظرف ۳ سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند و در طی این مدت در دفاتر مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، مواد ۹۷ ، ۹۸ ، ۱۵۲ ، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ اجرا خواهد شد.

با توجه به مهلت تسلیم اظهار نامۀ مالیاتی که حداکثر تا آخر تیرماه اعلام شده است : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با دعوت از کلیۀ اعضای دارای پروانه اشتغال ، یک همایش توجیهی مالیاتی را در سالن همایش های دانشگاه پیام نور یزد برگزار کرد .
در این نشست آقای درّی مدیر امور مالی سازمان دربارۀ نحوۀ تنظیم اظهارنامۀ مالیاتی ، چگونگی استفاده از تفاهم نامۀ مالیاتی و معافیت و بخشودگی های مالیاتی سخن گفت وبه سؤالات حاضران دربارۀ نحوۀ تنظیم دفتر درآمد و هزینه مشاغل و موارد قانونی مالیاتی مرتبط با حرفه مهندسی پاسخ داد

ضمناً در پایان این همایش یک نسخه لوح فشرده محتوی مباحث مالیاتی مورد نیاز اعضا در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

جهت دریافت فایل های موجود در لوح فشرده مذکور اینجا را کلیلک نمایید

 

نکاتی درخصوص نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی:
۱-    دریافت میزان کارکرد طراحی و نظارت سال ۱۳۹۰ ازواحدخدمات مهندسی
۲-    محاسبه مبلغ درآمد سالانه براساس متراژکارکرد و درج در ریف درآمد حاصل ازارایه خدمات اظهار نامه:
ناخالص درآمد حاصل از کارکرد = تعرفه × متراژ کارکرد
تبصره یک :چنانچه از سایر منابع شغل مهندسی حق الزحمه ای دریافت و۵% مالیات آن کسر و به دارایی ارسال شده است این مبالغ نیز به درآمد فوق اضافه می گردد .
تبصره دو :چنانچه علاوه بر درآمدهای طراحی و نظارت ، به شغل مهندسی دیگری مانند کارشناسی رسمی دادگستری هم اشتغال دارید با هماهنگی کارشناس حوزه مالیاتی نسبت به تکمیل اظهار نامه اقدام نمائید.(در صورت نیاز اظهارنامه جداگانه تنظیم شود.)
۳-    در صورتیکه تمایل دارید از محل تفاهم نامه فی مابین سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام مهندسی  اظهارنامه ارایه شود. جدول درآمد و هزینه اظهارنامه را با هماهنگی کارشناس حوزه مالیاتی مربوطه تکمیل نمائید.
۴-    تکمیل سایر مواردجدول اظهارنامه شامل: اطلاعات هویتی ، واحد کسبی ، درآمد و هزینه نیز ضروری می‌باشد.
۵-    اظهارنامه تکمیل شده را در دبیرخانه حوزه مالیاتی به ثبت رسیده و شماره ثبت آن را دریافت نمائید.
۶-    برای سال مالی ۱۳۹۰ امکان ارایه اظهارنامه به هر دو صورت الکترونیکی و دستی وجود دارد.لیکن شایسته است اعضای محترم ازطریق سایت www.intamedia.ir  اظهارنامه الکترونیکی را نصب و اقدام به تکمیل آن نمایند .
۷-    ارایه دفاتردرآمد و هزینه در هنگام ارایه اظهارنامه مالیاتی ضرورتی ندارد و چنانچه درهنگام رسیدگی اظهارنامه ها نیاز به دفاتر باشد لازم است دفتربه همراه سایر مدارک به کارشناس رسیدگی کننده ارایه گردد .
۸-    دفاتر درآمدوهزینه تحویلی از طرف سازمان در پایان سال ۱۳۹۰ (دفاترقرمزرنگ ) صرفاً جهت استفاده و ثبت فعالیتهای شغلی سال ۱۳۹۱ می باشد.

[ad_2]

به اشتراک بگذارید...

درج نظر