تعبیر خواب کرم سفید در بدن کرم خاکی کرم ابریشم

[ad_1]

تعبیر خواب کرم سفید در بدن کرم خاکی کرم ابریشم کرم شب تاب کرم سیاه موی سر

تعبیر خواب دیدن کرم سفید تعبیر خواب کرم خاکی سفید تعبیر خواب کرم زدن بدن

تعبیر خواب کرم سفید ریز تعبیر خواب کرم سفید تعبیر خواب کرم سفید کوچک

تعبیر خواب دیدن کرم در بدن تعبیر خواب خوردن کرم خاکی

تعبیر خواب کرم زدن بدن تعبیر کرم خاکی در خواب

تعبیر خواب کرم بدن تعبیر خواب کرم سفید

تعبیر خواب کرم در موی سر

تعبیر خواب کرم خاکی بزرگ تعبیر خواب کرم در غذا

تعبیر خواب کرم خاکی سیاه تعبیر خواب کرم خاکی تعبیر خواب کرم سفید در بدن

تعبیر کرم سیاه در خواب تعبیر خواب کرم خاکی تعبیر خواب کرم سیاه تعبیر خواب کرم زدن بدن

تعبیر خواب کرم سفید در دهان تعبیر خواب کرم ابریشم سفید

تعبیر خواب کرم خاکی قرمز تعبیر خواب خوردن کرم ابریشم

تعبیر کرم ابریشم در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب کرم خاکی سفید

تعبیر خواب کرم سیاه و سفید تعبیر خواب کرم سفید در بدن تعبیر خواب کرم از بدن تعبیر خواب کرم سفید کننده تعبیر خواب کرم سیاه و قرمز تعبیر خواب دیدن کرم در غذا تعبیر خواب کرم سفید در خانه تعبیر خواب کرم خاکی تعبیر دیدن کرم ابریشم در خواب تعبیر خواب کرم زدن بدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید. اگر ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید و از یکدیگر دل چرکین می شوید.

اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان آرام زیان می رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان های اندک پس از چندی شما را از پای در می آورند. اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می رسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می ماند اما شما در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می ترساند.

 

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن کرم در خواب ، نشانه آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند که کرم ها روی تن او می خزند ، علامت آن است که خواهان زندگیِ پر تجمل و مادی است . اگر در خواب موفق شود کرمها را بکشد ، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت .

۳ـ اگر خواب ببینید از کرمها برای طعمه ماهیگیری استفاده می کنید ، علامت آن است که با ابتکار از نیروی دشمنان خود در جهت رسیدن به منافع خود بهره می گیرید .

ـ دیدن کرم در خواب ، نشانه آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند که کرم ها روی تن او می خزند ، علامت آن است که خواهان زندگیِ پر تجمل و مادی است . اگر در خواب موفق شود کرمها را بکشد ، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت . ۳ـ اگر خواب ببینید از کرمها برای طعمه ماهیگیری استفاده می کنید ، علامت آن است که با ابتکار از نیروی دشمنان خود در جهت رسیدن به منافع خود بهره می گیرید .

***********

بیرون آمدن چندش آور کرم از بدن انسان (تصاویر)

لحظه ی چندش آور یک کرم از زیر پوست این دانشمند!

دانشمند وقتی خبر شد که حشره ناقل بیماری، او را نیش زده و انگل در بدنش رشد کرده است، بی هیچ واکنشی، اجازه داد بدنش همچون یک آزمایش، مراحل رشد انگل را بگذراند و کرم از زیر پوستش بیرون بیاید. وی از خروج کرم از سطح پوستش فیلم و عکس گرفت که شما هم ببینید.

 

بیرون آمدن چندش آور کرم از بدن انسان (تصاویر)

بیرون آمدن چندش آور کرم از بدن انسان (تصاویر)

بیرون آمدن چندش آور کرم از بدن انسان (تصاویر)

نازوب: به گزارش روزنامه «دیلی میل» انگلیس، «پیوترناسکرکی»(Piotr Naskrecki)، دانشمند حشره شناس دانشگاه هاروارد انگلیس، در اقدامی عجیب و باورنکردنی، این عکس ها را از لحظه خروح کرم از زیر پوستش گرفت و منتشر کرد.(Piotr Naskrecki) تابستان گذشته برای عکس برداری به کشور بلیز رفته بود که هدف نیش نوعی مگس قرار گرفت.

*************

منوچهر مطیعی
تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید
کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی
عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید. اگر ببینید کرم در لباس شماست
هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید و از
یکدیگر دل چرکین می شوید. اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی
دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می
کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان
آرام زیان می رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی
همان زیان های اندک پس از چندی شما را از پای در می آورند. اگر کرم را
در خاک ببینید نعمتی به شما می رسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل
مار می ماند اما شما در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را
می ترساند.

آنلی بیتون می
گوید:

۱ـ
دیدن کرم در خواب ، نشانه آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور
تحت فشار قرار خواهند گرفت .

۲ـ اگر
دختری خواب ببیند که کرم ها روی تن او می خزند ، علامت آن است که
خواهان زندگیِ پر تجمل و مادی است . اگر در خواب موفق شود کرمها را
بکشد ، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد و در
پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت .

۳ـ اگر
خواب ببینید از کرمها برای طعمه ماهیگیری استفاده می کنید ، علامت آن
است که با ابتکار از نیروی دشمنان خود در جهت رسیدن به منافع خود بهره
می گیرید .

خالد بن علی بن
محد العنبری گوید:

دیدن
کرم در شکم و روده، به فرزندان شخص دلالت میکند که در حال خوردن مال و
دارایی او هستند. خارج شدن کرم از بدن در خواب، به برطرف شدن غم و
اندوه تعبیر میشود.

در سر زمین
رویاها آمده:

خواب
کرم : قربانی دسیسه و خیانت خواهید شد .

کرمها
را می کشید : پول بدست می آورید .

دیگران
گیاهان را خراب می کنند : از یک منشاء غیره منتظره به شما پول خواهید
رسید .

کرمها
روی بدن فرزندان شما هستند : خطر بیماری عفونی

خواب
کرم خاکی : دشمنان پنهانی سعی به نابودی شما دارند

کرمها
بعد از باران بیرون می آیند : دوستان شما را به خجالت می اندازند
.

کرمهای
خاکی روی بدن شما هستند : ثروتمند خواهید شد .

یک
منطقه پراز کرم خاکی : مبتلا به یک بیماری مسری خواهید شد .

خواب
کرم شب تاب : یک دوست وفادار

خواب
تعداد بسیاری کرم شب تاب : فرصت انجام یک کار خیریه به شما داده می
شود .

یک کرم
شب تاب در تاریکی : در آینده پاداش میگیرید .

http://sososite.org/wp-content/uploads/2016/06/20156115413050a.png

تعبیر خواب کرم,تعبیر خواب کرم ابریشم,تعبیر خواب کرم سیاه,تعبیر خواب کرم در غذا,تعبیر خواب کرم در بدن,تعبیر خواب کرم خاکی,تعبیر خواب آکا

کرم
اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید. اگر ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید و از یکدیگر دل چرکین می شوید. اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان آرام زیان می رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان های اندک پس از چندی شما را از پای در می آورند. اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می رسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می ماند اما شما در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می ترساند.

[ad_2]

به اشتراک بگذارید...

درج نظر