تعبیر خواب آمدن خواستگار برای دختر مجرد

[ad_1]

تعبیر خواب آمدن خواستگار برای دختر مجرد

تعبیر خواب خواستگاری محمدبن سیرین گوید : اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.

اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.

اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند. ابراهیم کرمانی گوید : اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد.

تعبیر خواب آمدن خواستگار برای دختر مجرد

اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود. جابر مغربی گوید : اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : زن خواستن درخواب بر چهار وجه است. اول: بزرگی، دوم: زیادتی مال، سوم: سرحالی، چهارم: خرمی و شادی.

تعبیر خواب آمدن خواستگار برای دختر مجرد

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

تعبیر خواب آمدن خواستگار برای دختر مجرد

جابر مغربی گوید:

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زن خواستن درخواب بر چهار وجه است. اول: بزرگی، دوم: زیادتی مال، سوم: سرحالی، چهارم: خرمی و شادی.

آمدن خواستگار برای دختر مجرد

بایستی خواستگار با خود گل ببرد، ترجیحاً گل صورتی رنگ ( علامت حیات، لذت و زندگی) و از یک نوع باشند. در منزل عروس خانم روی یک میز کوچک گلدان با آب آماده باید باشد.

قبل از رفتن به خواستگاری و برای ایجاد زمینه کافی برای آمادگی خواستگار شونده به او و خانواده اش اطلاع می دهیم.

هنگام خواستگاری فقط پدر و مادر و پسر با هم بروند ( یا جایگزین پدر و مادر با قیم ، پسران اینکار را در غیاب والدین انجام دهند.

خواستگاری حتماً‌باید بعد از ظهر باشد. ساععتهای بین ۴ تا ۷ .

لباس سنگین و محترمانه باید بر تن کرد. لباس آستین کوتاه، مدل های جلف و ترکیب رنگ های کودکانه علامت نفصان عقل پسر و خانواده اوست.

اتاق انتخاب شده از طرف خانواده دختر باید کوچک و محدود باشد مثلاً ۳*۳ ( و مسافت راه رفتن تا حد امکان کوتاه شود.

پدر و مادر یا جانشینان آنها حتماً باید در منزل باشند و عدم شرکت آنها علامت نوعی مقاومت است. حضور بچه ها کلاً ممنوع است.

هرگز نباید از شیرینی تر استفاده کرد . در مراسم خواستگاری نباید شیرینی بزرگ آورده شود. ویا خورده شود . بلکه یک بشقاب کوچک شیرینی خشک نقلی روی میز یا محل پذیرایی قرار داده می شود و یک ظرف میوه قابل خوردن،. میوه های راحت الحلقوم باید مورد استفاده قرار گیرد.

به نحوی که بدون آب ریزی، کثیف شدن سر و صورت باشد نظیر نارنگی،  گیلاس، آلبالو، زردآلو و … و نه میوه هایی نظیر انار، هندوانه، خربزه، پرتقال، گریپ فروت، آناناس، ونوشید نیهای مناسب فصل و فرهنگ طرفین ، نظیر چای، قهوه، شیر قهوه، نسکافه، آب میوه مثل آب پرتقال یا شربت معمولی نیز باید برای پذیرایی آماده باشد.

دستمال برای تمیز کردن سر و صورت و دست ها، سطل زباله، وسایل قابل دسترس، نزدیک و جای راحت برای شستن لازم است.

عروس خانم آینده باید حتماً‌ برای دقایقی حضور پیدا کند و غیبت کامل او علامت بدی است.

حتی در جوامع غربی نیز در این مراسم الکل سرو نمی شود. اساساً نوشیدنی مسکر علامت تمدن و تعقل نمی باشد. در خانواده هایی که الکل می خورند (غیر مسلمان) در اتاق جداگانه الکل سرو می شود.

عروس و داماد در روز خواستگاری مضطرب و پرفشار هستند. توصیه می شود قبل از مراسم ، تکنیک تسلط بر استرس را به کار گیرند.

عروس و داماد باید لباس گشاد و راحت بپوشند.

بسیار خوب است که دختر خانم قبل از آمدن میهمان ها برای پذیرایی و سلام و علیک و برخورد با میهمانان ، کمی تمرین کند.

خواستگار شونده باید آرام و با طمأنینه راه برود و آرام صحبت کند و آرام چیز بخورد و تعجیلی نداشته باشد.

بهترین تکنیک این است که بعد از احوال پرسی خواستگار و خواستگار شونده، چند لحظه سکوت سنگین پیش بیاید. و معمولاً مادر عروس خانم سکوت را می شکند و می گویند که خیلی خوش آمدید.

آقای داماد آینده و خانم عروس آینده بایستی خود را معرفی کنند.

خانواده داماد و خانواده عروس هر کدام جداگانه چند دقیقه ای در مورد خصوصیات فرزندان خود سخن می گویند.

بعد از معرفی می توان چیزی خورد و یا نوشید.باید نوشیدنی را آرام نوید،جرعه جرعه و نه یکباره.

بعد از تمام شدن صحبت ها لحظاتی سکوت برقرار می شود.

یک تا چهار هفته بعد می توان فرصت داشت که جواب را اعلام نمود یا تلفنی خبر داد. خانواده عروس خانم تلفن می زنند و می گویند که چه شده . عجله عروس و خانواده اش در جواب دادن ، علامت علاقه به راحت شدن از وضع فعلی و صورت گرفتن فوری ازدواج است و علامت بسیار بدی است و داماد عاقل وسالم در همین جا می تواند رابطه را قطع کند.

در مرحله بعد ، خانواده عروس به دیدن خانواده داماد می روند.

درجلسات دوم به بعد فقط بزرگترها حضوردارند ودخترخانم وآقاپسرحق شرکت ندارند وفرصت می دهندکه تصمیمات لازم توسط بزرگترها گرفته شود.

قدری از صحبتها در مورد مهریه، جهیزیه، اعتقادات و مراسم و خواسته های متقابل می باشد.

بعد از مراحل فوق مشاوره صورت می گیرد بهتر است بعد آن ، مراسم عقد باشد و عاقد به خانه بیاید.

در لحظات خواستگاری نباید موزیک پخش شود و محیط بدون محرک باشد تزئینات زیاد و موزیک و آرایش و پذیرایی و نیز علامت بدی برای خانواده دختر است.

خانواده عروس و داماد باید در تمام لحظات توسط خودی ها بررسی شوند تا ایرادات ظاهری لباس و چهره ای خود را برطرف کنند. مثلاً دم در منزل عروس خانم آقای داماد توسط مادر کنترل می شود که مرتب و منظم باشد.

باید دختر و پسر توسط والدینشان از نظر ظاهر، بیان، مکالمه و فرصت صحبت کنترل شوند. زیرا احتمال جذاب کردن رابطه از طرف هر دو نفر زیاد است.

اولین دیدار و رابطه رسمی ، ماندنی است. بایستی اولین دیدار را با توفیق و دقت بیشتری پشت سر گذاشت.

میزبان میهمان را در صدر مجلس می نشاند و خود در پایین مجلس و باید هر جا را میزبان تعیین کرده میهمان اطاعت کند.

تعبیر خواب آمدن خواستگار برای دختر مجرد

در لحظات اول ، ملاقات داغ و سنگین می شود و گاهی به اجبار سکوت دیده می شود و به کرات تکرار میشود و خانواده میزبان هستند که سکوت را می شکنند. اصولاً زنها به دلیل نیاز به حرف زدن زودتر سکوت را می شکنند.

در اساسی ترین مرحله ، در خواستگاری خانواده داماد علت آمدن خود را توضیح داده و توجیح کنند.

در موقع پذیرایی، عروس خانم آینده باید به نکات زیر توجه کند: سینی نباید زیاد سنگین باشد و روپوش پلاستیکی مخصوص داشته باشد. فاصله محل سرو تا محل پذیرایی باید خیلی کوتاه باشد. در بعضی موارد امکان ریزش چای و نوشیدنی وجود دارد باید سینی را دو دستی گرفت. باید اول به مادر داماد تعارف کرد و لبخندی برلب داشت و نه به شکلی که از روی اجبار باشد دختر خانم قبلاً بایستی این نوع لبخند را در مقابل آیینه امتحان کند. نباید دختر خانم زیاد بخندد .هر وقت دختر خانم احساس کرد که تحت فشار خنده پرسر و صدایی است دهانش را کمی باز کند حمله خنده تمام می شود. هر سینی باید حاوی شش نوشیدنی باشد و نوشیدنی باید بدون صدا و به مقدار کم در دهان کشیده شود. می توان از نی استفاده کرد. افراد فرصت دارند یک لیوان شربت را جرعه جرعه تا آخرین لحظات گفتگو بنوشند و قدری ته لیوان باقی بگذارند.

اساساً وسایل خوردن و نوشیدن، کمکی هستند برای مشغول شدن و کم کردن اضطراب و استرس و آرام شدن.

وقتی زنگ در توسط  خواستگاران ، بصدا در می آید ،خانواده عروس خانم با یک بار کوبیدن درب را باز نمی کنند زیرا عجله آنها علامت و اشتیاق ودلیلی بر ترشیدن دختر آنها میباشد.در ضربات دوم و سوم درب باز می شود و اگر درکاملاً باز باشد( از قبل ) معنی بسیار بدتری دارد. زیاد معطل کردن آنها هم پشت در کار غلطی است.

اعضای خانواده باید آنها را راهنمایی کنند و دم در حضور داشته باشند. اگر خانواده محترمی هستند و با فرهنگ بالا، باید گل را داد به دختر خانم ، و دخترنیز گل را در گلدان آماده می گذارد و سپس آن گلدان را ، روی میز می آورد.

وقت جلسه اول خواستگاری محدود است از ۴۵ دقیقه تا یک ساعت و کمتر و بیشتر از آن نتیجه بخش نمی باشد. همواره صحبت های مهم در فرصت نه خیلی کوتاه و نه زیاد ارائه می شود.

پاسخ خانواده ی عروس از طرف پدر و مادر می باشد و می گویند ما از این ملاقات خوشحال هستیم. امیدواریم که این اتفاق بوقوع بپیوندد و اگر ازدواج انجام شد اثر مثبت باقی می ماند. بعد نوبت آقا پسر  است که خودش را معرفی کند و اسم خود را بگوید. سن و شغل و تحصیلات و موقعیت خود را بیان کند( بعد نوبت عروس خانم است ) سپس به مدت کوتاهی سکوت معنی داری حاکم می شود. دراین زمان همه افراد می توانند خود را تنظیم کنند.

در جلسه اول خواستگاری درباره ی عقد، مهریه، مسائل اقتصادی و مادی هیچ صحبتی نمی شود و بسیار خوب است که محیط و صحنه شاد باشد.

در حالتی که افراد در نهایت شادی هستند پذیرایی با شیرینی بهترین کاری است که علامت دو چیز است: الف ـ پذیرایی از میهمان ب ـ پذیرفتن خواستگار

اساساً خداحافظی زمانی صورت می گیرد که بزرگتر ها در خواست کرده باشند و حالتی خوش بر ارتباط حاکم باشد. اگر میهمانی خیلی گرم باشد فوراً جلسه را خاتمه دهید در غیر این صورت سنگینی و وقار از بین خواهد رفت.

باید در انتظار میزبان بود و اگر تا دو هفته خبر ندادند اشکالی ندارد و چه خوبست که پاسخ مثبت یا منفی را بدهند. اگر جواب و پیام مثبت بود خیلی راحت می توان آن را اعلام کرد اگر پاسخ مثبت بود باید ساعت ملاقات تعیین شود تا آنها برای ملاقات بیایند و اگر منفی بود نباید بحث کرد و خداحافظی حتمی است. دو یا سه بار سماجت کافی اشکالی ندارد. در زندگی نباید به کسی آویزان شد زیرا در تمامی زندگی بعدی فرد سایه می اندازد به خصوص خانم ها نباید سماجت کنند. اگر همان فرد دوباره سراغ دخترت آمد به او باید جواب منفی داد ولی نباید غرور کسی در این میان شکسته شود.

صحبت در مورد مهریه طبق ضوابط تمام دنیا می باشد. چه خوب است که زوجین و خانواده آنها مهریه را با مقایسه الگوی تمام زوجین مسلمان برا ی ازدواج یعنی حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) مقایسه کرده وتعیین نمایند.مهریه های سنگین نشان عدم لحاظ اعتقادات و مسایل شرعی می باشد در ادیان دیگر مناسب اعتقاد و عرف آنها خواهد بود.

تعبیر خواب آمدن خواستگار برای دختر مجرد

بعد از این دیدارها که نتایج مثبت داشته ، ارتباط رسمیت پیدا کرده و مدت طولانی از شش ماه تا یکسال نامزدی (محرمیت) صورت می گیرد. نامزدی به معنی عقد نمی باشد. آقایان باید اصول اخلاقی را در دوران نامزدی (محرمیت) رعایت کرده و مسئله جنسی و عاطفی برای دختر بوجود نیاورند و همیشه تا موقع اجازه رسمی و قانونی رابطه جنسی به شخصیت و آقا باقی بمانند اگر نامزدی ( محرمیت) بهم خورد بگویند که چه مرد آقایی بود که دختر سالمی را پس داد. این رابطه باید مطابق فرهنگ و اعتقادات باشد. بهترین روش این است که یکدیگر را به تنهایی ملاقات کنند. البته در یک رابطه اخلاقی و باید تعهدات اخلاقی رعایت شود. بعضی از مردان بسیار بد تربیت هستند مثلاً در دوران محرمیت حریم انسانی را می شکنند.

در ایران دختر خانم باید مثل یک دختر خانم باقی بماند و اتفاق جنسی برای او بوقوع نپیوندد احترام به دختر خانم در دوران نامزدی احترام به خود می باشد و بعداً که ازدواج کرد احساس خوبی نسبت به مرد خود خواهد داشت . جشن نامزدی باید خیلی خصوصی باشد زیرا ممکن است بعداً به هم بخورد و باید خانواده در درجه اول دو طرف باشند(حدود۲۰نفر) و هیچگاه نباید تصور کرد که این حلقه نامزدی حلقه دائمی می باشد. نباید روی یک فرد خیلی زود سرمایه گذاری عاطفی داشت زیرا که باید بتوان بعد از شش ماه از او جدا شد. در پدیده عشق چسبندگی مرضی رخ می دهد که زیر شش ماه جدایی مرضی اتفاق خواهد افتاد

تعبیر خواب آمدن خواستگار برای دختر مجرد

احکام خواب دیدن:

باید دانست که خواب عالم بهتر از جاهل است خواب مومن بهتر از فاسق است  خواب غنی بهتر از خواب فقیر باشد و باید دانست که بعضی از خواب ها درست و بعضی نادرست بعضی تعبیر دارند و بعضی تعبیر ندارند. خواب نزدیک اذان صبح خیلی خوب و قریب به صحت است و کم خوری و پاکیزه بودن جسم و روح و لباس خواب تاثیر بسزایی در صحت خواب دیدن دارد و البته بر حسب ماههای قمری چند روز از ماه خواب خوب است و تعبیر دارد چند روز خوب نیست و تعبیر ندارد و چند روز هم تعبیرش به تاخیر می افتد والله اعلم. در بیان تعبیر خواب حضرت یوسف علیه السلام که به دوازده باب است جهت استفاده مومنین و مومنات و دوستان در اینجا بیان میشود امید است ما را از دعای خیر خودشان بی بهره نکنند.

باب اول:

در دیدن پیامبران و امامان و فرشتگان و آنچه تعلق به آنها دارد:

هر که پیغمبروامامان را در خواب بیند کار دین و دنیای وی نظام گیرد

هر که فرشته در خواب بیند به حج رود

دیدن پل صراط فراموشی سلطان باشد

دیدن آفتاب و ماه و ستارگان فامیل و خویشان باشد و از آنها حرمت ببیند یا خداوند فرزندی بر وی کرامت کند که از او خیر بیند

دیدن مرده در خواب از غم واندوه بیرون آید.

باب دوم:

در دیدن خواندن قرآن و غلم آموختن امامت جماعت و قضاوت در بین مردم و آنچه تعلق بدان دارد :

دیدن خواندن قرآن بانک اذان و اقامه گفتن و نماز خواندن دین وی قوی شود و روح و جسم وی از

پلیدی پاک شود و حرمت او زیاد شود

دیدن علم آموختن کاری از وی سر زند که ثواب بر وی حاصل شود

دیدن امامت کردن بر قومی و یا گروهی بزرگی کند رئیس عده ای شود و دیانتش زیاد شود

خود را قاضی دیدن امر به معروف کند

دیدن خود در ریاست جایی بر کارها غالب آید

دیدن خود را در جنگ و خصومت از دشمنانش بر حذر باشد و احتیاط کندو زبان از غیبت خلق نگهدارد تا صدمه ای نبیند.

باب سوم:

در دیدن جواهرات و آنچه تعلق به آنها دارد:

هر که طلا در خواب بیند کار دنیایی وی خوب شود

دیدن قراضه دلیل بر تندرستی وی باشد

دیدن انگشتر عزت و جاه باشد

دیدن جواهر و امثال آن سود زیاد بدست آورد

دیدن آهن و مس و روی و از این قبیل تعلق به منفعت دنیا دارد

دیدن شمشیر و خنجر و کارد سلاح قوت به وی رسد .

باب چهارم:

در دیدن ریسمان و پنبه و مانند اینها همگی دلیل بر زیادی حشمت وزیادی مال باشد.

باب پنجم:

دیدن روغن و میوه جات و آنچه تعلق به آنها دارد:

هر که روغن بادام و پسته بیند میراث به وی رسد

دیدن روغن های خوردنی مال حلال باشد

دیدن روغنهای سوختنی که معمولا آنها را میسوزانند رنج و زحمت باشد

دیدن انگور و مشتقات آن مال حلال باشد

دیدن خربزه مالی با رنج و زحمت اندکی به وی رسد

دیدن سیب از خویشان خود شاد شود

دیدن گلابی به کارهای لهو مشغول شود

دیدن آلو و میوه های ازاین قسم خوشدلی باشد

دیدن میوه های خشک چون مویز و کشمش و مانند آنها نیکویی باشد که دوستان در حق وی بکنند

دیدن گردو پسته بادام فندق و میوه هایی از این قسم گفتگوی بسیار با دوستان داشته باشد.

باب ششم:

دیدن گندم روزی حلال با اندکی غم باشد دیدن حبوبات و ماش و برنج و غیره ملال باشد.

باب هفتم:

در دیدن شیرینیهاو برهنگی و خون کم کردن و حمام رفتن وسرتراشیدن و طهارت:

دیدن حلواها تعلق به خوشدلی و تندرستی دارد از غم و رنج بیرون آید

دیدن نبات و شکر و انگبین و مانند اینها تعلق به ایمنی و امنیت دارد

دیدن شیرینیهای دیگر همسر باشد

دیدن داروها منفعت خلق باشد و از رنج بیرون آید

دیدن طهارت کردن از رنج و غم بیرون آید

دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی باشد

دیدن حمام رفتن رنجوری پدید آید

دیدن سر تراشیدن از غم و اندوه بیرون آید

دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت وبا آبرو گردد.

باب هشتم:

دیدن لباس های سفید و پاکیزه از جایی حرمت و خوبی بیند

دیدن لباس های سرخ دلیل بر سیاست بد حاکم باشد

دیدن لباسهای زرد دلیل بر بیماری باشد

دیدن لباس های سبز چیزی بدست آورد و حرمتش زیاد شود

دیدن کار های ساخت و ساز و عمارت اندکی غم و اندوه باشد

دیدن آراستن خانه به فرش های رنگارنگ زیادتی نعمت و دولت باشد

دیدن رقص کردن و شنیدن آواز چنگ و تنبور و مانند اینها نشان از تندرستی و ایمنی باشد

دیدن خود را در بلندی جاه و مقامش زیاد شود

دیدن برهنه بودن غمهای او زایل شوند و به مراد رسد

دیدن عبا و قبا پوشیدن همسر شایسته و حلال باشد

دیدن کفش در پا کردن ازدواج باشد و اگر بر عکس از پایش بیرون آورد جدایی و طلاق باشد

دیدن موی سر خود را دراز از حد معمول اندکی رنج و زحمت باشد

دیدن صحبت کردن با زن زیبا آن سال را به فراخی گذراند

دیدن از اندام خود بریدن از خویشان وی کسی بمیرد

دیدن افتادن دندان نیز همین معنی را دارد

دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جنگ باشد

دیدن موی خود را کندن دلیل جدایی از همسر باشد

دیدن موی سر و ریش مال و ثروت باشد

دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر اندکی رنج وزحمت باشد.

باب نهم:

در دیدن چهار پایان:

هر که خود را بر اسب زین دار ببیند همسر توانگر بخواهد که به مراد دل برسد

دیدن اسب برهنه هم بد نیست خوبست

دیدن قاطر از مردم حرامزاده و بد فعل پرهیز کند تا در بلا نیافتد .

دیدن الاغ در خواب بخت با او یار شود

دیدن گاو فربه روزگار در آن سال خوش بگذرد

دیدن گاو لاغر در آن سال غله کم یاب و نرخهاگران شود

دیدن گاو ماده آنسال به فراخی گذرد

اگر شتر جهازدار ببیند به مکه رود و یا کاری کند که ثواب مکه رفتن داشته باشد

اگر شتر بی جهاز بیند بر جماعتی بزرگی کند

اگر بر شتر سوار باشد دولت یابد اگر مهار شتر در دست بکشد بر جماعتی حکم کند

دیدن بره در خواب هر مرادی دارد برآورده شود

دیدن بز و بز کوهی و گوزن و از این قسم روزی حلال بر وی رسد

دیدن خرگوش در خواب فرزند باشد یا چیزی به وی رسد که بسیار خوشحال شود.

تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر مجرد

روش باز کردن بخت ۲

 

بسته شدن بخت دو حالت دارد : ۱. برای شما خواستگار میاید و سپس خبری از آنها نمیشود و ۲. برای شما هیچ خواستگاری نمی آید.

 

۱. روزی ۱۱۰ مرتبه آیه ۹ سوره آل عمران را تا لایخلف المیعاد بخواند و سپس بگوید اجمع بینی و بین زوج المومن.

۲. روزی دو مرتبه سوره یس و یا  ۴۰ مرتبه سوره حمد بخواند و به حضرت زینب (س) هدیه دهد و هر روز بگوید : به حق علی و فاطمه شما را قسم میدهم که همسری خوب برایم بفرستید.

۳. انگشتر شرف الشمس دست کند.

۴. از امام جعفر صادق (ع) روایت شده است که اگر دختری در خانه مانده باشد و کسی به خواستگاری نیاید سوره احزاب را بر پاره ای کاغذ بنویسد و در کوزه ای کوچکی قرار داده و آن کوزه را در خانه ای که آن دختر زندگی میکند قرار دهد پس خواستگار آن دختر زیاد شود ، همچنین برای سریع آمدن خواستگار نیز همین طریق مفید است.

۵. استفاده از دعای چهل کلید.

تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر

[ad_2]

به اشتراک بگذارید...

نظرات (۱)

  1. بیتا می‌گه:

    والا هیچکدوم ارین تعبیرا ربطی به اومدن خواستگار برا دختر مجرد نداشت

درج نظر