تعبیر خواب شهر+تعبیر دیدن شهر در خواب

[ad_1]

خواب از حیث آنچه که انسان در خواب مى بیند و از جهت مقام و مرتبه وجودى انسان که گیرنده و دریافت کننده آن صور مى باشد داراى اقسامى است:
۱- خوابى که بسته به نوع مزاج بدنى انسان یا خلقیات وى، مستند به اسباب خارجى طبیعى، مزاجى و یا اسباب داخلى یا اخلاقى و روحى انسان مى باشد.

مثلا گفته شده کسى که مزاجش گرم است حرکاتش مشوش و مضطرب بوده، خواب او هم پر از اضطراب است.

این خواب آشفته مستند به مزاج بدنى خواب بیننده مى باشد.

یا اگر کسى انسانى یا فعلى را دوست داشته باشد آن را در خواب مى بیند و یا نسبت به شخص بغض و عداوت دارد در خواب با او جدال مى کند.

این جدال و همراهى با دوستان در خواب مستند به خلقیات و ملکات اخلاقى انسان است.
۲- خوابى که به حوادث خارج از مسائل و مزاجى و خلقى، مربوط است.

در این نوع خواب نفس انسانى از عالم دنیوى گذشته و با توجه به سنخیتى که با عالم مثال و عقل دارد با آن دو مرتبط مى گردد.

و این نوع خواب گاهى صریح و واضح است و تعبیرش آسان مى باشد.

مانند خواب حضرت ابراهیم در کشتن فرزندش حضرت اسماعیل و گاهى غیرصریح و روشن است .

که ارجاع آن خواب به معناى اصلى خود مشکل و سخت است.

مانند خواب حضرت یوسف (ع). و در مواردى خواب غیرصریح است .

که از این نوع خواب به اصغاث احلام یاد مى کنند، یعنى خواب هاى پریشان و آشفته.

به طور کلى خواب و رویا بر چند قسم است:

۱- خواب هاى مربوط به گذشته زندگى و امیال و آرزوها که بخش مهمى از خواب هاى انسان را تشکیل مى دهد.
۲- خواب هاى پریشان و نامفهوم که معلول فعالیت توهم و خیال است اگر چه ممکن است انگیزه هاى روانى داشته باشد.
۳- خواب هایى که مربوط به آینده است و از آن گواهى مى دهد.
در روایتى از رسول گرامى اسلام (ص) چنین وارد شده است: الرُّؤْیَا ثَلَاثَهٌ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَ تَحْزِینٌ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ الَّذِی یُحَدِّثُ بِهِ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ فَیَرَاهُ فِی مَنَامِهِ وَ قَالَ ص الرُّؤْیَا مِنَ اللَّهِ وَ الْحُلُمُ مِنَ الشَّیْطَان‏؛

خواب و روئیا سه گونه است، گاهى بشارتى از ناحیه خداوند است، گاه وسیله غم و اندوه از سوى شیطان و گاه مسائلى است.

که انسان در فکر خود مى پروراند و آن را در خواب مى بیند.

روشن است که خواب هاى شیطانى چیزى نیست که تعبیر داشته باشد.

اما خواب هاى رحمانى که جنبه بشارت دارد، حتما باید خوابى باشد که از حادثه مسرت بخش در آینده پرده بردارد.
خواب از یک جهت معلول افکار و تخیلات بیننده خواب محسوب مى‏ شود.

به طور کلى نمى ‏شود رویاهاى خود را با تعبیر خواب‏هاى موجود تطبیق دهیم، بلکه باید معبر مجرب و صاحب نفس آن را تعبیر نماید.

و بزرگانى که در این مورد کتابى نگاشته‏ اند مانند تعبیر خواب علامه مجلسی، با توجه به شهرت علمى و معنوى آنها مى ‏شود.

به کتب آنها اعتماد کرد. ولى این دلیل نمى ‏شود انسان به طور کلى به آن کتب اعتقاد داشته باشد و خودش را با محتویات آنها تعبیر کند.

بلکه در این مورد معبر مى ‏تواند صادقه و کاذبه بودن خواب را تشخیص بدهد.

[۱].براى آگاهى بیشتر ر. ک: خواب و نشان هاى آن، استاد محمد شجاعى، تدوین: محمدرضا کاشفى.
[۲]. بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، ج‏۵۸، ص: ۱۹۲.

تعبیر خواب شهر+تعبیر دیدن شهر در خواب

تعبیر خواب | تعبیر رفتن به سفر (مسافرت) در خواب

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد.

اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود.

اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی
اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو شود.

اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری.

چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید.

اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود .

ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است.

وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست.

اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید.

که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد.

که به اندازه همان بسته هاست . اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست.

ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

[ad_2]

به اشتراک بگذارید...

درج نظر