یلدای سال تو کدام است؟

میدانی که بلندترین شب سال چه شبی است؟

می دانی یلدای سال من با یلدای سال تو اززمین تا آسمان فرق می کند؟

.فکرکن …………..بیش ترفکرکن.

کدام شب برای تو بلندترین شب سال بوده است؟

کدام شب هرثانیه اش برابر چندین ساعت طول کشیده است؟

کدام شب را برای پایانش آرزو کرده ای؟

آمدن کدام شب را انکار کرده ای ؟

آیا همان شبی نبوده که بربالین فرزند بیمارت نشسته بودی و چشم به پنجره داشتی تا کی آسمان سپید شود و نمی شد؟

آیا همان شبی نبود که چشم انتظار خبری از عزیزی بودی و آسمان باز هم سپید نمی شد.؟

آیا همان شبی نبود که سربرآسمان اشک می ریختی و نمی دانستی فردا قرار است خوب باشد یابد؟

شاید همان شبی بود که دردی عمیق جسمت را فرا گرفته بود؟

یا شاید همان شبی بود که دیگر سایه ی عزیزت را بر سر نداشتی و جای خالیش را فریاد میزدی؟ همان شبی نبود که قراربود از فردا اورا دیگر هیچ وقت نبینی ؟

یا یلدای سال تو همان آخرین شب فصل زرد پاییز است؟

کدام را به یلدای سالت نزدیک تر میبینی؟

یلدایت هرچه هست، زیبا سپس یلدا باشد.

ارسال شده توسط : فهیمه حبیبی

به اشتراک بگذارید...

درج نظر